John 8:40 - Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, “Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayundin ng mga propeta. Ano ang masasabi mo tungkol sa sarili mo?”. Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Salita. Sumagot si Juan, “Nagbabautismo ako sa tubig, ngunit may nakatayong kasama ninyo na hindi ninyo nakikilala. 2 Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Anak. Tags: Juan 8:32. Kinabukasan, naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. Muli nilang tinanong si Juan, “Bakit ka nagbabautismo, gayong hindi naman pala ikaw ang Cristo, o si Elias, o ang Propeta?”. Ang nilikha, Ang lahat ng nilikha ay may buhay sa kanya. 7 Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. 3:23; Deut. hinanap kaagad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, “Natagpuan na namin ang Mesias.” (Ang ibig sabihin ng Mesias ay “Cristo”. nakita niya si Felipe at sinabi niya rito, “Sumunod ka sa akin.”, (Si Felipe ay taga-Betsaida, tulad nina Andres at Pedro. “Sino ka kung gayon? It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 6 At # Mt. Kayo ang hari ng Israel!”, Sinabi sa kanya ni Jesus, “Sumampalataya ka ba sa akin dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? 26 Sila'y sinagot ni Juan, na nagsasabi, Ako'y bumabautismo sa tubig: ... Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 15. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 5. Wala siyang anumang pagkukunwari.”, Tinanong siya ni Nathanael, “Paano ninyo ako nakilala?”, Sumagot si Jesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.”, Sumagot si Nathanael, “Guro, kayo nga po ang Anak ng Diyos! at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Tagalog Bible Verse Juan 15:4. Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. 1 Juan 1:7 - Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. Mga Taga Colosas 3:13 1 min read. Noong unaʼy hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit ang Dios na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, ‘Kapag nakita mong bumaba ang, Espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa Banal na Espiritu.’, Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang Anak ng Dios.”. Bibliya Tagalog Holy Bible. 3 Ito # Kar. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. We Recommended Web Hosting Provider. Hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, “Siya ang Kordero ng Diyos!”. Hindi ko nga siya kilala noon. This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. darating na kasunod ko, at ni hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya.”. Try it free for 30 days. Pinapapasok siya ng bantay, at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Magandang Balita Biblia (MBBTAG) JimLaS 12 mins ago 1 min read. Magandang Balita Biblia Update. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 48:10-11. ka kung gayon?” tanong nila. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod. Lucas 24 Juan 2 Juan 1:12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. The 1980 edition is still used in the Tagalog liturgy of the Catholic Church. These editions have soft- and hardbound covers. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos. » 1 Juan » 2 Juan » 3 Juan » Judas » Pahayag; LUMANG TIPAN » Exodus » 1 Cronica » 2 Cronica » Salmo » Kawikaan » Isaias » Jeremias » Panaghoy » Micas » Nahum ... Tagalog Bible Verse. Ngunit naparito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.”, Pagkatapos, nagpatotoo si Juan, “Nakita ko ang. Ibinigay sa atin ng Dios ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, “Ama, dumating na ang oras; parangalan mo na ang iyong Anak upang maparangalan ka niya. “Halikayo at tingnan ninyo,” sabi ni Jesus. Magandang Balita Biblia or Tagalog Popular Version, 1973 NT/1980 OT, a dynamic ecumenical Bible equivalent to the Good News Bible published by the Philippine Bible Society. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, ‘Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.’, Ngayon ay nakita ko siya, at pinapatotohanan kong siya ang Anak ng Diyos.”. The Good Shepherd Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens.. 6 Isinugo ng Dios ang isang tao na ang pangalan ay Juan. 1 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Juan . Ang mga pinuno ng mga Judio sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Judio at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Dumating ang Salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Tinanong nila ulit si Juan, “Bakit ka nagbabautismo kung hindi naman pala ikaw ang Cristo, o si Elias, o ang Propeta?”. Tagalog Bible Verse. At kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. 3:1; Mc. Sa wikang Griego, ang kahulugan ng salitang ito ay “bato”. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 1. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. At nang makarating sila kay Jesus, tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, “Ikaw si Simon na anak ni Juan, mula ngayon ay tatawagin ka nang Cefas.” (Ang Cefas ay pareho rin ng pangalang Pedro. Kinabukasan, nagpasya si Jesus na pumunta sa Galilea. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Audio Bible in Tagalog language. Siya si Jesus na taga-Nazaret na anak ni Jose.”, Tinanong siya ni Natanael, “May mabuti bang nanggagaling sa Nazaret?” Sumagot si Felipe, “Halika at tingnan mo.”, Nang makita ni Jesus na papalapit sa kanya si Natanael, sinabi niya, “Narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya.”, Tinanong siya ni Natanael, “Paano ninyo ako nakilala?” Sumagot si Jesus, “Bago ka pa man tawagin ni Felipe, nakita na kita habang nasa ilalim ka ng puno ng igos.”, Sinabi ni Natanael, “Guro, kayo nga ang Anak ng Dios! Ikaw ay tatawaging Cefas”. Espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nanatili sa kanya.
2020 juan tagalog bible